“V”-ul sau “ABCD”-ul răscumpărării

„Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată” (Psalmul 49:8).

Aşa se credea şi aşa era starea omului înainte ca Dumnezeu Fiul să intre în „trupul uman” pregătit de Dumnezeu (Evrei 10:5). Încă din Veşnicii, Domnul Isus a anunţat în consiliul divin: „Iată-Mă! – Vin să fac voia Ta, Dumnezeule” (Psalm 40:6; Evrei 10:5). Atunci a fost zămislit planul de răscumpărare al omului păcătos, mort în păcate şi fărădelegi.

Crăciunul sau Sărbătoarea Întrupării Domnului Isus este mai bine înţeles, dacă ne uităm la ceea ce de fapt a fost în inima şi în gândul lui Dumnezeu înainte de aceasta.

Punctul central sau cheie al mântuirii noastre constă în această acceptare a Voiei lui Dumnezeu de către Domnul Isus. De ce cred aceasta? Pentru că facerea voii lui Dumnezeu a însemnat pentru Domnul Isus – CALVARUL. El a fost jertfa supremă, Mielul fără pată şi fără cusur al lui Dumnezeu care a ridicat păcatul lumii (Ioan 1:29).

Ca şi un „V”, (vezi diagrama alăturată) sus în stânga ta este punctul de plecare, în gloria divină. Domnul Isus a Venit jos din slava cerească în care a fost cu Tatăl (Ioan 17:24), să ne Vorbească (Evrei 1:2), să ne aducă Vestea bună, să ne Vindece de boala păcatului (Evrei 1:3), să ne Veselească cu mântuirea Sa, şi pentru toate acestea El merită Venerarea noastră.

Punctul ascuţit al literei „V” este Calvarul – Golgota, căci nu putem separa ieslea de cruce, aşa cum spune o cântare de fr. Niculiţă Moldovan. Calvarul este locul fără de care omul nu ar fi avut niciodată şansa să ajungă la Dumnezeu. După ce a împlinit la Calvar ce trebuia împlinit, Omul Isus S-a întors în gloria cerească, partea din dreapta a „V”-ului.

Să urmărim acest ABCD al mântuirii noastre.

1. Acceptarea Domnului Isus ca să vină să facă Voia lui Dumnezeu, să se smerească şi să asculte până într-acolo încât să-şi dea Viaţa pe cruce, a fost punctul de plecare (Filipeni 2:7-8). Fără această costisitoare ascultare noi nu am fi avut niciodată un Crăciun şi nici răscumpărare. Dar ce înseamnă de fapt răscumpărare? Ca şi păcătoşi noi eram robi ai diavolului, umblam în întuneric şi mergeam în contra Voii lui Dumnezeu. Răscumpărare înseamnă a fi eliberat de păcat, de diavolul şi de noi înşine, şi a fi transferaţi din întuneric la lumină, din moarte la Viaţă, de sub domnia lui Satan, care era impusă cu forţa asupra noastră, sub domnia Domnului Isus, pe care o acceptăm de bună voie atunci când acceptăm ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi. Domnul Isus ne-a re-cumpărat (răs-cumpărat) înapoi pentru Dumnezeu din mâna lui Satan, în care am căzut prin păcat, cu preţul Vieţii Sale nevinovate.

2. Betleemul este punctul în care cerul s-a unit cu pământul. Betleemul, care înseamnă „casa pâinii” a devenit cu adevărat Casa Pâinii. Domnul Isus este Pâinea Vieţii, pâinea care s-a coborât din cer, aşa cum mana din pustie a venit din cer. După ce Domnul Isus a umblat printre oameni timp de 33 ani şi jumătate, plin de har şi de adevăr, a Venit timpul lui Dumnezeu când jertfa trebuia să fie pusă pe altar.

3. Calvarul a fost împlinirea şi culminarea planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Fără Betleem nu ar fi fost un Calvar, aşa cum nu poate fi Calvar fără Betleem. „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi Vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2:17-18).

Mulţi Venerează azi pe Maria, prin care Domnul ISUS S-a întrupat, rugându-i-se să mijlocească pentru ei la Dumnezeu. Deşi Maria a avut şi ea un rol important ca un Vas ales, totuşi atribuţiile ei sunt limitate. Domnul Isus merită toată închinarea şi adorarea noastră.

4. Domnia Domnului Isus este punctul de sus al „V”– ului răscumpărării. Slava cerească este un loc binemeritat şi cinstea de care Tatăl i-a făcut parte este pe măsura sacrificiului suprem. El şade la dreapta Măririi, i s-a dat un scaun de domnie şi un toiag de cârmuire. Domnia Domnului Isus peste cei mântuiţi cât şi peste potrivnicii Lui este Veşnică. “Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El” (Fapte 5 :31).

Sau cum scrie Pavel filipenilor: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:9-11).

Pe acest Isus acceptă-L ca Domn şi Mântuitor dacă nu ai făcut-o încă, dacă vrei să serbezi un Crăciun adevărat şi să ai parte de o răscumpărare veşnică.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: